Skip to main content

Ben je geïnspireerd geraakt door de verhalen van onze vele succesvolle starters of koester je zelf al langer de droom om ondernemer te worden? Heb je een idee ontwikkeld en zou je graag zo snel mogelijk willen beginnen? Er zijn enkele zaken waarmee je rekening moet houden alvorens je kan overgaan tot de oprichting van een zaak. Hieronder vind je alle informatie omtrent het opstarten van een onderneming zodat ook jij vandaag nog aan de slag kunt.

MAG IK EEN ONDERNEMING STARTEN?

Allereerst moet je jezelf de vraag stellen of je wettelijk gezien wel een onderneming mag opstarten. De wet legt namelijk enkele beperkingen op wie ondernemer mag worden:

Enkele beroepen zijn onverenigbaar met het beroep van handelaar – zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en rechters. Daarnaast moet je handelingsbekwaam zijn. Minderjarigen mogen bijvoorbeeld nog geen onderneming opstarten. Een reeds eerder failliet verklaarde ondernemer mag in principe wel opnieuw een handelszaak beginnen tenzij anders verklaard door de Rechtbank van Koophandel, zoals indien je grove fouten hebt begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement.

Voor buitenlanders afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een verblijfsvergunning en een beroepskaart of dat ze vrijgesteld moeten zijn van de verplichting om een beroepskaart te hebben.

HET MARKTONDERZOEK

Het marktonderzoek is een onmisbare stap bij de opstart van je onderneming. Het levert de nodige voorkennis om na te gaan of een idee wel aansluit op de realiteit van de markt – is er wel vraag naar het product of dienst dat jij wenst te leveren? Het hoofddoel van het marktonderzoek is om een idee te krijgen van de omvang van de markt, de concurrentie, de aanwezigheid van geïnteresseerde potentiële klanten enzovoort. Door een slecht uitgevoerde marktstudie kan een onderneming al snel falen. Hieronder kan je stap voor stap lezen hoe je een volledig en betrouwbaar marktonderzoek kan opzetten.

1

Bepaal je doel

Wat wil je bereiken met dit marktonderzoek? Formuleer het doel voor jezelf, zodat je daar je onderzoeksvraag op kan afstemmen. Een doel helpt je ook om gericht aan het werk te gaan.
2

Formuleer je onderzoeksvraag

Hierin moeten een aantal punten terug komen, zoals: Wat? Wie? Hoe? Wanneer?. Je onderzoeksvraag moet aansluiten op het doel van je marktonderzoek.
3

Kies je onderzoeksmethode

Hierbij kan je kiezen uit persoonlijke interviews, online vragenlijsten, telefonische interviews en dergelijke. Zorg er steeds voor dat je onderzoeksmethode aansluit op de mogelijkheden van je doelgroep en dat je respondenten nog representatief blijven. Slechts een minderheid van de gepensioneerden is online actief dus voor deze doelgroep bestaat er wel een betere optie dan online vragenlijsten.
4

Stel je budget

Een marktonderzoek kan je in de meeste gevallen niet gratis uitvoeren. Je kan rekenen op bijvoorbeeld reiskosten, reclamekosten, vergoedingen voor interviewers enzovoort. Stel daarom een budget vast en zorg dat je je hieraan houdt.
5

Stel een vragenlijst op

Deze vragenlijst blijft best beperkt tot 6 à 8 vragen, met een maximum van 2 bladzijden. In het geval van langere vragenlijsten zullen respondenten eerder geneigd zijn om er snel doorheen te gaan, met mogelijk onvolledige of oneerlijke resultaten tot gevolg. Probeer ervoor te zorgen dat je vragen goed aansluiten op je onderzoeksvraag.
6

Zoek een groep respondenten

Je groep respondenten moet een goede weerspiegeling zijn van de doelgroep die je in de onderzoeksvraag hebt genoemd. Het is in het belang van je eigen onderneming dat de groep representatief is voor de hele doelgroep. Ondervraag dus bijvoorbeeld niet alleen meisjes tussen 18 en 25 als je product gericht is op alle jongeren van 15 tot 28 jaar. Het heeft ook geen nut om jongeren te interviewen over hun nood aan reizen voor gepensioneerden.
7

Voer je onderzoek uit

Vanaf het moment dat je onderzoek klaar is om uit te voeren is het best dat je dit ook zo snel mogelijk doet. Op die manier houd je de vaart er makkelijker in en blijven je resultaten ook echt actueel.

HET BUSINESSPLAN

Een businessplan of ondernemingsplan is een instrument om de onderneming op kwalitatieve en kwantitatieve manier voor te stellen. In het ondernemingsplan bespreek je wat je met de onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe je dat wil realiseren. Het ondernemingsplan is ook een intern beheersinstrument: aan de hand ervan wordt nagegaan of de vooropgestelde objectieven gerealiseerd zijn.

Extern kan het ondernemingsplan gebruikt worden om te communiceren. Aan de hand van je ondernemingsplan kan je bijvoorbeeld eventuele partners zoals financiers, leveranciers, … ervan overtuigen dat jouw onderneming rendabele vooruitzichten heeft en dat het een verstandige beslissing is om met jou in zee te gaan.

Aan de hand van de leidraad bij het opstellen van een ondernemingsplan, opgesteld door het Agentschap Ondernemen, kan je aan de slag om jouw ondernemingsplan op te stellen. Er zijn op het internet ook talrijke voorbeelden te vinden waar je jouw businessplan op kan baseren. Hieronder zie je de essentiële punten waaruit een ondernemingsplan moet bestaan:

1. De executive summery

Deze samenvatting van je businessplan biedt een kort overzicht waarbij duidelijkheid en begrijpelijkheid zeer belangrijk zijn. Alle aspecten die worden uitgewerkt in het ondernemingsplan krijgen een korte toelichting. Het belang van deze samenvatting is niet te onderschatten: een lezer onder tijdsdruk zal aan de hand van deze samenvatting bepalen of het wel de moeite waard is om je ondernemingsplan volledig te lezen.

2. De voorstelling van de onderneming

Dit deel moet potentiële financiers ervan overtuigen om met jou in zee te gaan. Het geeft een antwoord op de vraag: “Wat heeft de onderneming reeds gerealiseerd?”. In dit deel neem je informatie op zoals de oprichtingsdatum, de vennootschapsvorm, de evolutie van de omzet, het personeel, het kapitaal, de verschillende rentabiliteits- en solvabiliteitsratio’s, enzovoort.

3. De marktanalyse

Voor starters is het moeilijk een raming te maken van de marktgrootte omdat er geen bestaand klantenbestand is. Om toch een idee te krijgen van de omvang van jouw markt kan je beroep doen op sectorstudies, beroepsverenigingen, het Nationaal Instituut voor de Statistiek enzovoort. Daarnaast kan je in dit deel je doelmarkt omschrijven, ofwel klantensegmentenring. Als aanbieder van een product of dienst ben je waarschijnlijk niet de enige op de markt. Daarom is een grondige analyse van de concurrentie noodzakelijk om het marktaandeel in te schatten. Hou hierbij rekening met de bestaande concurrentie en de moeilijkheidsgraad om klanten weg te halen bij concurrenten.

4. De marktstrategie

De marketingstrategie geeft een beeld van hoe je onderneming de doelstellingen zoals je die hebt verwoord in de executive summary wil bereiken. Je zal met andere woorden moeten omschrijven met welke middelen je de vooropgestelde omzet zal nastreven. Die middelen worden gegroepeerd onder de vier P’s:

  • Product: wat zijn de belangrijkste producteigenschappen?
  • Prijs: welke prijs kan er worden gevraagd voor het product?
  • Plaats: via welke kanalen zal het product op de markt worden gebracht?
  • Promotie: via welke communicatiekanalen en met welke communicatiemiddelen zal het product worden bekendgemaakt?

5. SWOT-analyse

Om een realistische inschatting te maken van het te bereiken marktaandeel is het handig om enerzijds de sterke en zwakke punten van de onderneming (interne analyse) tegenover anderzijds de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen (externe analyse) te plaatsen. Die analyse noemen we de SWOT-analyse en staat voor strenghts, weaknesses, opportunities en threats. Hieronder zie je een voorbeeld van een SWOT-analyse

6. Het operationeel plan

In dit onderdeel omschrijf je de noden van je ondernemen wat betreft infrastructuur, IT-middelen, personeel en dergelijke. Hierin mag je alle materiële zaken omschrijven die nodig zijn voor de werking van je onderneming te garanderen.

Nadat de sterke en zwakke elementen en de kansen en bedreigingen zijn beschreven, kan er een confrontatie tot stand worden gebracht. Die confrontatie kan worden voorgesteld in een lichtjes gewijzigde tabel zoals hieronder:

HET FINANCIËLE PLAN

Een businessplan of ondernemingsplan is een instrument om de onderneming op kwalitatieve en kwantitatieve manier voor te stellen. In het ondernemingsplan bespreek je wat je met de onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe je dat wil realiseren. Het ondernemingsplan is ook een intern beheersinstrument: aan de hand ervan wordt nagegaan of de vooropgestelde objectieven gerealiseerd zijn.

Extern kan het ondernemingsplan gebruikt worden om te communiceren. Aan de hand van je ondernemingsplan kan je bijvoorbeeld eventuele partners zoals financiers, leveranciers, … ervan overtuigen dat jouw onderneming rendabele vooruitzichten heeft en dat het een verstandige beslissing is om met jou in zee te gaan.

Aan de hand van de leidraad bij het opstellen van een ondernemingsplan, opgesteld door het Agentschap Ondernemen, kan je aan de slag om jouw ondernemingsplan op te stellen. Er zijn op het internet ook talrijke voorbeelden te vinden waar je jouw businessplan op kan baseren. Hieronder zie je de essentiële punten waaruit een ondernemingsplan moet bestaan:

1. De executive summery

Deze samenvatting van je businessplan biedt een kort overzicht waarbij duidelijkheid en begrijpelijkheid zeer belangrijk zijn. Alle aspecten die worden uitgewerkt in het ondernemingsplan krijgen een korte toelichting. Het belang van deze samenvatting is niet te onderschatten: een lezer onder tijdsdruk zal aan de hand van deze samenvatting bepalen of het wel de moeite waard is om je ondernemingsplan volledig te lezen.

2. De voorstelling van de onderneming

Dit deel moet potentiële financiers ervan overtuigen om met jou in zee te gaan. Het geeft een antwoord op de vraag: “Wat heeft de onderneming reeds gerealiseerd?”. In dit deel neem je informatie op zoals de oprichtingsdatum, de vennootschapsvorm, de evolutie van de omzet, het personeel, het kapitaal, de verschillende rentabiliteits- en solvabiliteitsratio’s, enzovoort.

3. De marktanalyse

Voor starters is het moeilijk een raming te maken van de marktgrootte omdat er geen bestaand klantenbestand is. Om toch een idee te krijgen van de omvang van jouw markt kan je beroep doen op sectorstudies, beroepsverenigingen, het Nationaal Instituut voor de Statistiek enzovoort. Daarnaast kan je in dit deel je doelmarkt omschrijven, ofwel klantensegmentenring. Als aanbieder van een product of dienst ben je waarschijnlijk niet de enige op de markt. Daarom is een grondige analyse van de concurrentie noodzakelijk om het marktaandeel in te schatten. Hou hierbij rekening met de bestaande concurrentie en de moeilijkheidsgraad om klanten weg te halen bij concurrenten.

4. De marktstrategie

De marketingstrategie geeft een beeld van hoe je onderneming de doelstellingen zoals je die hebt verwoord in de executive summary wil bereiken. Je zal met andere woorden moeten omschrijven met welke middelen je de vooropgestelde omzet zal nastreven. Die middelen worden gegroepeerd onder de vier P’s:

  • Product: wat zijn de belangrijkste producteigenschappen?
  • Prijs: welke prijs kan er worden gevraagd voor het product?
  • Plaats: via welke kanalen zal het product op de markt worden gebracht?
  • Promotie: via welke communicatiekanalen en met welke communicatiemiddelen zal het product worden bekendgemaakt?

5. SWOT-analyse

Om een realistische inschatting te maken van het te bereiken marktaandeel is het handig om enerzijds de sterke en zwakke punten van de onderneming (interne analyse) tegenover anderzijds de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen (externe analyse) te plaatsen. Die analyse noemen we de SWOT-analyse en staat voor strenghts, weaknesses, opportunities en threats. Hieronder zie je een voorbeeld van een SWOT-analyse

6. Het operationeel plan

In dit onderdeel omschrijf je de noden van je ondernemen wat betreft infrastructuur, IT-middelen, personeel en dergelijke. Hierin mag je alle materiële zaken omschrijven die nodig zijn voor de werking van je onderneming te garanderen.

Nadat de sterke en zwakke elementen en de kansen en bedreigingen zijn beschreven, kan er een confrontatie tot stand worden gebracht. Die confrontatie kan worden voorgesteld in een lichtjes gewijzigde tabel zoals hieronder:

Wordt jij onze nieuwe starter?

Ready to take the next move? Get in touch today

Contacteer ons